Tên đề tài: Ứng dụng tiếp cận CDIO trong giảng dạy học phần Tác phẩm Mác –Lênin về chính trị.
Thời gian: Sáng thứ 3 ngày 16/4/2019

Người báo cáo: ThS. Nguyễn Thị Diệp
Địa điểm: Phòng A1 - 202

Đơn vị: Viện KHXH&NV