LỊCH SEMINA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TÊN SEMINA: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
THỜI GIAN: 14h chủ nhật ngày 23/06/2019
Người trình bày: Ths. Trần Thị Hạnh
Thành phần: tất cả các cán bộ thuộc Bộ môn LLCT
Địa điểm: Văn phòng Viện KHXH và Nhân văn