1. Tên seminar: “Hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Triết học (giảng dạy cho sinh viên hệ chính quy
ngành Chính trị học)”.
2. Thời gian 13h30 Thứ 6 ngày 19/7/2019
3. Địa điểm. B3104.
4. Người trình bày: Nguyễn Văn Sang
5. Đơn vị: Bộ môn Triết học