Tên Seminar: PHẠM TRÙ VẬT CHẤT TRONG TÁC PHẨM CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA
KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN VỚI NHỮNG THÀNH TỰU CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Người báo cáo: PGS.TS.Nguyễn Lương Bằng
Thời gian: 7giờ 30 đến 11 giờ thứ 4, ngày 24 tháng 7/ 2019
Thành phần tham dự: Cán bộ giảng dạy tổ Triết học, Viện khoa học xã hội
nhân văn.
Địa Điểm: nhà A3, P 202

Đơn vị: , Tổ Triết học, Viện khoa học Xã hội và nhân văn