Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức Truyền thông và kinh doanh báo chí theo tiếp cận CDIO”.
Người báo cáo: ThS.Nguyễn Thanh Hải
Thời gian: 7giờ 15 đến 11 giờ 15 thứ 3, ngày 13 tháng 8 năm 2019
Thành phần tham dự: Cán bộ giảng dạy bộ môn Báo chí, Viện khoa học Xã hội & Nhân văn.
Địa Điểm: phòng 201, nhà A1
Đơn vị: Bộ môn Báo chí, Viện khoa học xã hội và nhân văn