Đề tài: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.
Người báo cáo: TS. Hắc Xuân Cảnh
Thời gian: 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 thứ 3, ngày 13 tháng 8 năm 2019
Thành phần tham dự: Cán bộ giảng dạy bộ môn Báo chí, Viện khoa học Xã hội & Nhân văn.
Địa Điểm: phòng 201, nhà A1
Đơn vị: Bộ môn Báo chí, Viện khoa học xã hội và nhân văn