Tên seminar : Báo cáo các sản phẩm CDIO môn Đạo Đức học.

Người trình bày: Lê Thị Nam An

Thời gian: 7h ngày 13/8/2019 

Địa điểm: phòng A3 204

Đơn vị: Viện KHXH&NV