Nội dung: “ Góp ý cho ngân hàng câu hỏi thi giữa kỳ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa
học chuyên ngành Chính trị học theo hướng tiếp cận CDIO”.
Người báo cáo: Th.s Trương Thị Phương Thảo
Thời gian: 7 giờ đến 11 giờ thứ 6, ngày 16 tháng 8 năm 2019
Thành phần tham dự: Cán bộ giảng dạy bộ môn Chính trị học, Viện khoa học Xã hội &Nhân văn.
Địa điểm: phòng 204, nhà A1
Đơn vị: Bộ môn Chính trị học, Viện khoa học xã hội và nhân văn