Tên  báo cáo: Hoàn thiện hệ thống câu hỏi thi học phần Đạo đức học tiếp cận CDIO 
 Người trình bày: Lê Thị Nam An
Thời gian: 14h ngày 29/8/2019 Phòng A1 201

Đơn vị: Tổ triết học, viện Khoa học xã hội và Nhân văn