Tên báo cáo: GÓP PHẦN LUẬN CHỨNG KHOA HỌC CHO SỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Người báo cáo: TS. Nguyễn Văn Thiện

Thời gian :  Sáng thứ 6 ngày 10 tháng 01 năm 2020

Địa điểm Nhà A1, P.202A1

Đơn vị: Tổ triết học, Viện KHXH&NV