Tên báo cáo: BÀN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÂN TỐ CẤU THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

Người báo cáo: TS. Nguyễn Văn Thiện

Thời gian: Chiều thứ 6 ngày 10 tháng 01 năm 2020

Địa điểm Nhà A1, P.202A1

Đơn vị: Tổ triết học, Viện KHXH&NV