Đề tài: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Triết học Mác Lênin năm học 2019-2020
Người thực hiện: Phan Huy Chính
Thời gian: 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 16/01/2020
Địa điểm: phòng A1 202

Đơn vị: Viện KHXH&NV