Người báo cáo:Phạm Thị Thúy Hồng
Thời gian: 13h30-17h30 ngày 15/01/2020
Địa điểm: A1202
Nội dung: Góp ý bài giảng và ngân hàng câu hỏi phần Cơ cấu giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đơn vị: Viện KHXH&NV