Nội dung: Điều chỉnh đề cương chi tiết học phần Nhập môn khoa học xã hội và
nhân văn (phần nhập ngành Chính trị học)
Thời gian: 13h đến 17h30, thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: A1 201
Người trình bày: TS. Trương Thị Phương Thảo
Đơn vik: Tổ bộ môn Chính trị học, Viện Khoa học xã hội và nhân văn