Tên seminar: Phân tích mối liên hệ giữa CĐR môn học với CĐR CTĐT các
học phần khối kiến thức Trí tuệ tính toán theo tiếp cận CDIO
- Thời gian: 07h00, ngày 19/06/2018
- Địa điểm: Phòng máy KTCN 401
- Người trình bày: Th.S Nguyễn Thị Minh Tâm
- Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính & Công nghệ phần mềm, Viện Kỹ
thuật Công nghệ