Tên Seminar: Tổng quan thị trường điện Việt Nam

Thời gian: Từ 7h30, thứ 7 ngày 10/11/2018
Địa điểm: Phòng 203-TN-KTCN
Người trình bày: Trần Đình Dũng
Đơn vị: BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ