Tên đề tài: Thực trạng nghiên cứu địa nhiệt và năng lượng địa nhiệt thềm lục địa
Việt Nam
Thời gian: Sáng thứ 4 ngày 24/4/2019
Người báo cáo: ThS. Lưu Văn Phúc
Địa điểm: Phòng 104, Nhà trung tâm TH-TN, Viện kỹ thuật và Công nghệ, trường
Đại học Vinh
Đơn vị: Viện kỹ thuật và Công nghệ