- Tên seminar: Design of Control System for Regulation of Water Level in a Boiler Drum

(Thiết kế hệ thống điều khiển mức nước nồi hơi)

- Thời gian: 13h30 ngày 19/04/2019

- Địa điểm: Phòng họp bộ môn Điều khiển tự động

- Người trình bày: Mai Thế Anh 

- Đơn vị tổ chức: Tổ điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và công nghệ