- Tên Seminar: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm giữa kỳ học phần Hệ
quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng tiếp cận CDIO.
- Thời gian: 7h00, ngày 11/06/2019.
- Địa điểm: Phòng KTCN - 201.
- Người trình bày: ThS Hồ Thị Huyền Thương.
- Đơn vị: Bộ môn KHMT & CNPM - Viện Kỹ thuật và Công nghệ.