- Tên Seminar: Thông qua nội dung Giáo trình Kỹ thuật điện - điện tử phục vụ đào tạo
tiếp cận CDIO
- Thời gian: 7h, Thứ 3, ngày 9/7/2019.
- Địa điểm: Phòng KTCN 103
- Người trình bày: Nguyễn Phúc Ngọc.
- Đơn vị: Bộ môn Điện tử viễn thông - Viện Kỹ thuật và Công nghệ