- Tên seminar (Tiếng Anh): A Local search method for solving the constraint satisfaction problem. 

- Thời gian: 8h00, Thứ Sáu, ngày 06/12/2019

-  Địa điểm: Phòng Hội đồng - Viện KTCN

-  Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Uyên

-  Đơn vị: Viện Kỹ thuật và Công nghệ