- Tên Seminar tiếng Anh: Syllabus of Digital Signal Processing - A preparation for AUN-QA assessment
- Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 17/01/2020  
- Địa điểm: Phòng thực hành KTCN-200  
- Người trình bày: TS. Đặng Hồng Lĩnh
- Đơn vị: Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.