- Tên Seminar: Thông qua nội dung đề cương và bài giảng trước giảng dạy, học phần Cơ kỹ thuật và Sức bền vật liệu

- Thời gian: 14h30, Thứ 5, ngày 16/01/2020.

- Địa điểm: Phòng họp Viện KTCN

- Người trình bày: ThS Lương Ngọc Minh

- Đơn vị: Bộ môn CNKT Ô tô - Viện Kỹ thuật và Công nghệ