- Tên seminar: Đề cương chi tiết học phần: Điều khiển logic và PLC theo tiếp cận CDIO
- Thời gian: 13h30 ngày 14/7/2020
- Địa điểm: Phòng họp bộ môn Điều khiển tự động
- Người trình bày: Tạ Hùng Cường 
- Đơn vị tổ chức: Tổ điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và công nghệ