Tên seminar: Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá đồ án tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng theo tiếp cận CDIO.
Người trình bày:TS. Ngô Thị Mai Vi
Thời gian: 8h ngày 29/1/2021
Địa điểm: C1 103

Đơn vị: Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên