Tên Seminar: Một số công cụ đánh giá chuẩn đầu ra môn học trong đào tạo tiếp
cận CDIO cho khối ngành nông lâm ngư môi trường
- Thời gian: 14h00, ngày 23/05/2019
- Địa điểm: Phòng chuyên đề Viện NN&TN
- Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
- Đơn vị: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên