Tên Seminar: Chính sách vốn cho nông nghiệp công nghệ cao – Thực trạng và giải
pháp
- Thời gian: 14h00, ngày 24/05/2019
- Địa điểm: Phòng chuyên đề Viện NN&TN
- Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Tiếng
- Đơn vị: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên