Tên Seminar: Một số kinh nghiệm xây dựng chương trình và giảng dạy các Học phần thuộc khối kiến thức Hóa vô cơ và Hóa Phân tích theo tiếp cận CDIO cho ngành Sư phạm Hóa học ở trường Đại học Vinh.
- Thời gian: 8h00, ngày 17/12/2020
- Người trình bày: Phan Thị Hồng Tuyết
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN
- Địa điểm: Phòng làm việc GS,PGS –A1-204