Tên Seminar: Xây dựng Bộ đề thi kết thúc học phần Lập trình máy tính
Thời gian: 14 giờ 00, Thứ 4, ngày 13/1/2021.
Địa điểm: Phòng thực hành KT&CN 201
Người trình bày: TS. Trần Thị Kim Oanh
Đơn vị công tác: Viện Sư phạm Tự nhiên