Tên Seminar: Đề cương chi tiết môn Sinh học quần thể.

Người trình bày: TS Lê Thị Thúy Hà, PGS.TS. Cao Tiến Trung, TS. Nguyễn Thị Việt.

Thời gian:13h30 ngày 23/2/2021.

Địa điểm: VP ngành Sinh, Viện SPTN

Đơn vị: VIện SPTN