Thời gian: 19h30, thứ 5 ngày 1/4/2021
Địa điểm: VP Ngành Toán
Nội dung: Về CTĐT và các quy định chuyên môn liên quan

Báo cáo: Nhóm CTĐT AUN

Đơn vị: Viện SPTN