-Thời gian:   8h00 thứ 2 ngày 14 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm:   Văn phòng ngành Hóa-Viện Sư phạm Tự nhiên.
- Người chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng.
-Đơn vị: Bộ môn Hữu cơ-Hóa lý, Viện Sư phạm Tự nhiên.