Tên seminar: Thảo luận về học phần Nhập môn phương pháp xác suất
- Thời gian: 7h30, Thứ 2 ngày 8 - 10- 2018
- Địa điểm: A1.201.
- Người báo cáo:   Nguyễn Thanh Diệu, Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Thế 
Đơn vị: Bộ môn XSTK và TUD - Viện SPTN