- Tên seminar: Applications of Implicit Function Theorem in Numerical Variational Analysic (Part 1)
Thời gian: 07h  đến 11h00 thứ 5 ngày 11 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm:  A1 205
- Người trình bày: NCS. Lê Văn Hiển
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên