- Tên seminar: Các sản phẩm của đề tài cấp Trường đối với 
 học phần hàm biến phức theo tiếp cập CDIO
Thời gian: 13h30  đến 17h30 thứ 2 ngày 12 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm:  A1 205
- Người trình bày: Ths. Đậu Hồng Quân
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên