- Tên seminar:  algebra and sigma algebra of sets
Thời gian: 07h  đến 11h00 thứ 3 ngày 04 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm:  A1 204
- Người trình bày: TS. Nguyễn Huy Chiêu (giảng bài bằng tiếng anh)
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên