Tên seminar: Ngiên cứu sự biến đổi đặc trưng tính chất và hình thái cấu trúc của
polyethylene tỷ trọng cao trong quá trình thử nghiệm tự nhiên tại Bắc Trung Bộ
Thời gian:8h00 ngày 04/12/2018
Địa điểm: Văn phòng ngành Hóa  - Viện sư phạm tự nhiên
Người trình bày:NCS. Lê Đức Minh
Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên, Tổ Hóa hữu cơ- Hóa lý