- Tên seminar: Một số phản ví dụ trong xác suất
- Thời gian: 7h30, Thứ 3 ngày 15 - 1 - 2019
- Địa điểm: A1.201
- Người báo cáo:   GS.TS: Nguyễn Văn Quảng
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng.