- Tên Seminar: Các sản phẩm chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết, ma trận đề thi và bộ đề thi của học phần Giải phẫu sinh lý trẻ em theo hướng tiếp cận CDIO.

- Thời gian: 14h00, ngày 21/01/2019

- Địa điểm: Văn phòng ngành Sinh học

- Người trình bày: Nguyễn Thị Giang An

- Đơn vị: Ngành Sinh -Viện SPTN