- Tên seminar:   Báo cáo đề cương HP Xác suất thống kê hệ CLC
- Thời gian: 7h30, Thứ 5 ngày 24 - 1 - 2019
- Địa điểm: A1.302
- Người báo cáo:   PGS.TS: Lê Văn Thành
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng.