- Tên seminar: Đề cương chi tiết học phần Tôpô đại cương tiếp cận CDIO

- Thời gian: 14h, Thứ Năm, ngày 21/03/2019

- Địa điểm: Phòng A1. 206

- Người trình bày: TS. Đinh Thanh Giang

-  Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên