- Tên báo cáo: Thiết kế và tổ chức các tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm (NCS báo cáo dự thảo luận án trước hội đồng khoa học Viện SPTN)

- Thời gian: 8h00, Thứ 4 ngày  17 - 4- 2019

- Địa điểm: A1.201.

- Người báo cáo:  NCS  Phạm Thị Kim Châu  

- Đơn vị: Viện SPTN