- Tên seminar:  Luật yếu số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên đa trị.

- Thời gian: 14h00, Thứ 6 ngày  19 - 4- 2019

- Địa điểm: A1.204.

- Người báo cáo:  NCS  Bùi Nguyên Trâm Ngọc

 

- Đơn vị: Viện SPTN