- Tên seminar: Về bản thảo giáo trình Đại số đồng điều

- Thời gian: 7h30, Thứ Năm, ngày 25/04/2019

- Địa điểm: Phòng A1. 201

- Người trình bày: TS. Đào Thị Thanh Hà

-  Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên