Tên seminar: Some criterion for quasinormality of meromorphic mappings into complex project varieties
Thời gian: 13h30  đến 17h30 thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm:  A1 201
- Người trình bày: Ths. Đậu Hồng Quân
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên