Tên Seminar:   Các tiêu chí đánh giá  học phần Hóa sinh - Sinh học phân tử theo hướng tiếp cận CDIO.
- Thời gian:  7h30, thứ 5, ngày 18/06/2019
- Địa điểm: Văp phòng ngành Sinh- Viện Sư phạm Tự nhien
- Người trình bày: Ths Phạm Thị Như Quỳnh
- Đơn vị: Bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học, Viện Sư phạm Tự nhiên.