- Tên seminar: Báo cáo về đề tài cấp Trường để chuẩn bị nghiệm thu.

- Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 21/06/2019

- Địa điểm: Phòng A1. 202

- Người trình bày: TS. Đinh Thanh Giang

-  Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên