1. Tên seminar: “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần Động vật học theo tiếp cận CDIO”.
2. Thời gian 13h30 Thứ 5 ngày 18/7/2019
3. Địa điểm. A1204.
4. Người trình bày: Nguyễn Thị Việt
5. Đơn vị: Bộ môn Sinh học và ứng dụng