1. Tên seminar: “Đề cương học phần Côn trùng học, dùng cho giảng dạy Cao học k26, chuyên ngành Động vật học”.
2. Thời gian 13h30 Thứ 2, ngày 26/08/2019
3. Địa điểm: văn phòng ngành Sinh học
4. Người trình bày: Nguyễn Thị Việt
5. Đơn vị: Bộ môn Sinh học và ứng dụng