- Tên Seminar: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Môn Công nghệ bậc Tiểu học, THCS và THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới
- Thời gian: 14h30, thứ 6, ngày 04/10/2019 
- Địa điểm: Vp ngành Sinh học, tầng 2 nhà A0
- Người trình bày: Nguyễn Lâm Đức; Nguyễn Thị Việt
- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên